Ruffle Amelia Handbag

  • 2740

Ruffle Amelia Handbag 荷葉貝殼型兩用包 (2740)

23x27x12 CM

・上方拉鍊開合
・上方提把
・可拆式背帶
・前方外部口袋
・內部口袋及拉鍊口袋
・11 CM提把 127公分可調式背帶