Classic 3 Zip Pouch

Classic 3 Zip Pouch 三層拉鍊化妝包 (2260)

12x18 CM

・上方拉鍊以供閉合
・外部附有2個拉鍊內袋(可放置化妝品/收據/卡片/零錢…等)
・Logo位於前方3條拉鍊處